Τριανόν Filmcenter

Κοδριγκτώνος 21 (Πατησίων 101) (ΜΕΤΡΟ Βικτώρια)

Τηλ.: 2108215469, 2108222702

Εισ.: € 7,50, φοιτ.-παιδ. € 5,50. DOLBY DIG.