Τριανόν Filmcenter

Κοδριγκτώνος 21 (Πατησίων 101) (ΜΕΤΡΟ Βικτώρια)

Τηλ.: 210-8215469, 210-8222702

Εισ.: € 7,50, φοιτ.-παιδ. € 5,50. DOLBY DIG.