Παναθήναια

Λ. Αλεξάνδρας & Μαυρομιχάλη

Τηλ.: 210-6425714

Εισ.: € 8,00, φοιτ. € 6,00.