Άστυ

Κοραή 4 (ΜΕΤΡΟ Πανεπιστήμιο)

Τηλ.: 210-3214775, 210-3221925

Εισ.: € 8,00, φοιτ. € 6,00 (από Δευτ.-Παρ.). DOLBY DIG. A/C