Άστυ

Κοραή 4 (ΜΕΤΡΟ Πανεπιστήμιο)

Τηλ.: 2103214775, 2103221925

Εισ.: € 8,00, φοιτ. € 6,00 (από Δευτ.-Παρ.). DOLBY DIG. A/C

Το πρόγραμμα για :