Σινέ Πετρούπολις (Δημ. Κιν/φος)

25ης Μαρτίου 168, Πετρούπολη

Τηλ.: 2105012391

Εισ.: € 6,00, φοιτ.-παιδ. € 4,00. STEREO SR.