Λάουρα

Φορμίωνος & Νικηφορίδη 24, Νέο Παγκράτι

Τηλ.: 2107662040

Εισ.: € 7,50, φοιτ., παιδ. & τρίτη ηλικία € 6,00.