Ηλέκτρα

Πατησίων 292, Αγ. Λουκάς

Τηλ.: 2102017220

Εισ.: € 7,00, φοιτ.-παιδ. € 5,00. DOLBY SR.