Χλόη

Κασαβέτη 17, Κηφισιά

Τηλ.: 210-8011500

Εισ.: € 8,00.