Χλόη

Κασαβέτη 17, Κηφισιά

Τηλ.: 2108011500

Εισ.: € 8,00.