Σοφία

Ευσταθιάδου 2, Πλ. 'Αγ.Τριάδος, Αργυρούπολη

Τηλ.: 2109927447, 2109917094

Εισ.: € 7,00, φοιτ.-παιδ. € 5,50. DOLBY SR.