Λιλά

Νάξου 115, Αγ. Λουκάς, Πατήσια

Τηλ.: 210-2016849

Εισ.: € 7,00, φοιτ. € 6,00.