Ζέα

Χ. Τρικούπη 39, Πασαλιμάνι

Τηλ.: 2104521388

€ 8,00, φοιτ.-παιδ. € 6,00 DOLBY SR DTS