Αθηνά

Σολωμού 18, Πλ. Χαλανδρίου

Τηλ.: 2106855860

Τηλεφωνικές κρατήσεις. Εισ.: € 7,00, φοιτ.-παιδ. € 5,00.