Άτταλος

Κοτυαίου και Ελ. Βενιζέλου, Ν. Σμύρνη

Τηλ.: 210-9331280, 210-9319779

Εισ.: € 7,00, φοιτ. € 6,00. DOLBY DIG. A/C