Αμικο

Επιδαύρου & Ανδρούτσου 20, Χαλάνδρι

Τηλ.: 2106815532, 2106826372

Εισ.: € 7,50, φοιτ. € 6,00. DOLBY STEREO.