Σινέ Γαλάτσι

Αλσος Βεΐκου

Τηλ.: 2102138119

Εισ.: € 7,50, φοιτ.-παιδ. € 6,00. DOLBY ST.